Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Περίληψη προκήρυξης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος απόκτησης ΕΔΧ 2015 για την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.4070/12

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 461114(9980) /18-11-2014  (ΦΕΚ 3129/Β/21-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»  στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
4.     Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/τ.Α/10-04-2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/τ.Α/17-12-2014) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και ισχύει σήμερα.
5.    Την υπ’ αριθ. 284/2012 (ΦΕΚ 2506/τ.Β/13-9-2012) απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 245/28.06.2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής με θέμα «Καθορισμός εδρών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 4070/2012 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Α) Στην Π.Ε. Χαλκιδικής. Β) Στην Π.Ε. Σερρών. Γ) Στην Π.Ε. Κιλκίς. Δ) Στην Π.Ε. Πιερίας. Ε) Στην Π.Ε. Ημαθίας. ΣΤ) Στην Π.Ε. Πέλλας»

ΚΑΛΕΙ
κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την  ημέρα Τρίτη 31-3 - 2015.
    Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος να προσδιορίζει, το είδος της άδειας ( ή αδειών) και τον αριθμό τους.
Η έδρα ΕΔΧ αυτοκινήτων, που υφίσταται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα και με την παράγραφο 3 του άρθρου 83 του ν.4070/12 (ΦΕΚ82Α΄) και την υπ’ αριθ. 284/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η εξής:

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής                                1  ενιαία έδρα
………
Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό ΑΔΑ-Β8ΣΑ7ΛΛ-ΒΜΕ περιέχεται στο www.pkm.gov.gr στην ενότητα προκηρύξεις, www.yme.gr και για πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τους Τσίγκα Θεόδωρο και Μαρήσιο Αριστοτέλη στα τηλεφωνικά νούμερα 2371352252 και 2371352251 αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: