Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013

Απολλωνία Χαλκιδική - Apollonia (Chalcidice)


Apollonia (Chalcidice)

From Wikipedia, the free encyclopedia

Apollonia (Greek: Ἀπολλωνία) was the ancient chief town of Chalcidice in Macedonia, situated north of Olynthus, and a little south of the Chalcidian mountains. That this Apollonia is a different place from Apollonia in Mygdonia, appears from Xenophon, who describes the Chalcidian Apollonia as distant 10 or 12 miles from Olynthus.[1] It was probably this Apollonia that struck the beautiful Chalcidian coins, bearing on the obverse the head of Apollo, and on the reverse his lyre, with the legend Χαλκιδέων. Demosthenes claims that Apollonia was among the Greek cities destroyed by Philip II of Macedon, probably during his war against the Chalcidian League in 348 BCE when he also destroyed Olynthus.[2]

References

Notes
^ Xen. Hell. v. 12 § 1, seq.
^ Dem. 9.26

Πηγή: Wikipedia

Μετάφραση:


Απολλωνία (Χαλκιδική)
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Απολλωνία (Ελληνικά: Ἀπολλωνία) ήταν η αρχαία πρωτεύουσα της Χαλκιδικής στην Μακεδονία, βρίσκεται βόρεια της Ολύνθου, και λίγο νότια από τα βουνά της Χαλκιδικής. Ότι αυτή η Απολλωνία είναι ένα διαφορετικό μέρος από την Απολλωνία της Μυγδονίας, φαίνεται από τον Ξενοφώντα, ο οποίος περιγράφει την Χαλκιδική Απολλωνία να απέχει 10 ή 12 μίλια από την Όλυνθο. [1] Ήταν ίσως αυτή η Απολλωνία που σμίλεψε τα όμορφα Χαλκιδικά νομίσματα, που φέρουν στον εμπροσθότυπο την κεφαλή του Απόλλωνα, και στην πίσω πλευρά τη λύρα του, με την επιγραφή Χαλκιδέων. Ο Δημοσθένης ισχυρίζεται ότι η Απολλωνία ήταν μεταξύ των Ελληνικών πόλεων που καταστράφηκαν από τον Φίλιππο Β 'της Μακεδονίας, πιθανώς κατά τη διάρκεια του πολέμου του κατά της Χαλκιδικής Συμμαχίας το 348 π.Χ., όταν επίσης καταστράφηκε η Όλυνθος. [2]

Δεν υπάρχουν σχόλια: